Privacy Policy

Vandaag besteld
= morgen in huis

Wij gebruiken alleen 100% echte rozen

all onze producten worden zorgvuldig handgemaakt

Onze rozen zijn van de beste kwaliteit

Saint Blue Roses, gevestigd aan Nunspeetlaan 414 2573 GT Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.saintblueroses.com
Nunspeetlaan 414 2573 GT Den Haag
+31 616410223

Persoonsgegevens die wij verwerken

Saint Blue Roses verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder
vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@saintblueroses.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Saint Blue Roses verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Saint Blue Roses analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Saint Blue Roses volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
– Saint Blue Roses verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Saint Blue Roses bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Saint Blue Roses verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Saint Blue Roses gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Saint Blue Roses gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: [
Bijvoorbeeld: Cookie: Googly Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar ]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Saint Blue Roses en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand
naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@saintblueroses.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in
deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Saint Blue Roses wil je er tevens op wijzen dat je
de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Saint Blue Roses neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van
misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@saintblueroses.com. Saint Blue Roses heeft de volgende maatregelen genomen om jouw
persoonsgegevens te beveiligen: [voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres
(servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je
omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

[/accordion-item]
[accordion-item title=”English”]

Saint Blue Roses, located at Nunspeetlaan 414 2573 GT The Hague, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contactgegevens:
https://www.saintblueroses.com
Nunspeetlaan 414 2573 GT Den Haag
+31 616410223

Personal data that we process

Saint Blue Roses processes your personal data because you use our services and/or because you provide this data to us yourself. Below
you will find an overview of the personal data that we process:

– First and last name
– Address data
– Phone number
– E-mail address
– IP address
– Other personal data that you actively provide, for example by creating a profile on this website, in correspondence and by telephone
– Location data
– Information about your activities on our website
– Data about your surfing behavior across different websites (for example because this company is part of an advertising network)
– Internet browser and device type
– Bank account number

Special and/or sensitive personal data that we process

Our website and/or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years old. Unless they have permission from
parents or guardian. However, we cannot check whether a visitor is older than 16. We therefore advise parents to be involved in the online activities
of their children, in order to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this permission, please contact us at info@saintblueroses.com and we will delete this information.

For what purpose and on what basis we process personal data

Saint Blue Roses verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Handling your payment
– Sending our newsletter and/or advertising brochure
– To be able to call or e-mail you if this is necessary to be able to carry out our services
– Offer you the option to create an account
– To deliver goods and services to you
– Saint Blue Roses analyzes your behavior on the website in order to improve the website and to tailor the range of products and services to your preferences.
– Saint Blue Roses follows your surfing behavior on various websites with which we tailor our products and services to your needs.
– Saint Blue Roses also processes personal data if we are legally obliged to do so, such as data that we need for our tax return.

How long we keep personal data

Saint Blue Roses does not store your personal data longer than is strictly necessary to realize the purposes for which your data is collected.

Sharing personal data with third parties

Saint Blue Roses only provides to third parties and only if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

Cookies, or similar techniques, that we use

Saint Blue Roses uses functional, analytical and tracking cookies. A cookie is a small text file that is stored in the browser of your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. Saint Blue Roses uses cookies with a purely technical functionality. These ensure that the website works properly and that, for example, your preferred settings are remembered. These cookies are also used to make the website work properly and to optimize it. In addition, we place cookies that keep track of your surfing behavior so that we can offer customized content and advertisements. On your first visit to our website we already informed you about these cookies and we asked for your permission to place them. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it no longer stores cookies. In addition, you can also delete all information that was previously stored via the settings of your browser. For an explanation, see:
https://veiliginternetten.nl/themes/kalender/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Cookies are also placed on this website by third parties. These are, for example, advertisers and/or social media companies. Below an overview: [
For example: Cookie: Googly Analytics Name: _utma Function: Analytical cookie that measures website visits Retention period: 2 years ]

View, modify or delete data

You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your consent to the
withdraw data processing or object to the processing of your personal data by Saint Blue Roses and you have the right to
data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal data we have about you in a computer file to you or another organization mentioned by you. You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for withdrawal of your consent or objection to the processing of your personal data to info@saintblueroses.com.
To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your proof of identity with the request. Make in
this copy includes your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen Service Number (BSN) black.
This is to protect your privacy. We will respond to your request as soon as possible, but within four weeks. Saint Blue Roses would also like to point out that you
you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. You can do that via the following link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we protect personal data

Saint Blue Roses takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted
disclosure and unauthorized modification. If you have the idea that your data is not properly secured or there are indications of
abuse, please contact our customer service or via info@saintblueroses.com. Saint Blue Roses has taken the following measures to protect your
protect personal data: [add any other measures you take here]
– Security software, such as a virus scanner and firewall.
– TLS (formerly SSL) We send your data via a secure internet connection. You can see this by the address bar ‘https’ and the padlock in the address bar.
– DKIM, SPF and DMARC are three internet standards that we use to prevent you from receiving e-mails on our behalf that contain viruses, are spam or are intended to obtain personal (login) data.
-DNSSEC is an extra security (additional to DNS) for resolving a domain name (#company_website) to the associated IP address
(server name); it is provided with a digital signature. You can have that signature checked automatically. In this way we prevent you from
redirected to a false IP address.